1. Ana Sayfa
  2. Çalışma Kağıtları
  3. 5. Sınıf Kök ve Ekler Çalışma Kağıdı-3

5. Sınıf Kök ve Ekler Çalışma Kağıdı-3


 KelimelerKelimenin KöküAldığı Ek
1evlen
2balıkçı
3seçim
4gezdir
5suçlu
6yurttaş
7çiçekçinin
8kapıcılık
9bilimin
10dişçimiz
11sıraladık
12renksiz
13örtü
14kuvvetliyim
15kuşkulandı
16imzalamış
17Bilim
18Kilimler
19Gözlükte
20Ölüm
21Gülüm
22Sivaslılar
23Uçakta
24Yaşıtım
25Düşüncesi
26Yurttaş
27Tutsaklar
28Kitabım
29Kaçaklar
30Doğuda

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 KelimelerKelimenin KöküAldığı Ek
1evlenev-len-
2balıkçıbalık-çı
3seçimseç-im
4gezdirgez-dir-
5suçlusuç-lu
6yurttaşyurt-taş
7çiçekçininçiçek-çi-nin
8kapıcılıkkapı-cı-lık
9biliminbil-im-in
10dişçimizdiş-çi-miz
11sıraladıksıra-la-dı-k
12renksizrenk-siz
13örtüört-
14kuvvetliyimkuvvet-li-y-im
15kuşkulandıkuşku-lan-dı
16imzalamışimza-la-mış
17Bilimbil--im
18Kilimlerkilim-ler
19Gözlüktegöz-lük-te
20Ölümöl--üm
21Gülümgül-üm
22SivaslılarSivas-lı-lar
23Uçaktauç--ak-ta
24Yaşıtımyaş-ıt-ım
25Düşüncesidüşün--ce-si
26Yurttaşyurt-taş
27Tutsaklartut--sak-lar
28Kitabımkitap-ım
29Kaçaklarkaç--ak-lar
30Doğudadoğ--u-da

 

Yorum Yap

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.