İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Çalışma Kağıtları
  3. 5. Sınıf Kök ve Ekler Çalışma Kağıdı-1

5. Sınıf Kök ve Ekler Çalışma Kağıdı-1


 

 

KelimelerKelimenin KöküAldığı Ek
1Güzellik
2Başladık
3Yazılı
4Akraba
5Temizlikçi
6Koşuyor
7Bilgi
8Evimizde
9Öğrenciler
10Günler
11Kitabım
12Pastacı
13Balıkçılar
14Sevgi
15Türkçe
16Susadılar
17Mektuplaşırız
18Parasızlık
19Çözerim
20Görüşmüşsün
21Dışladım
22Açık
23Üçer
24Helalleş
25Sabahleyin
26Bencil
27Kitaplık
28Bakıcı
29Canlı
30Sula

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

KelimelerKelimenin KöküAldığı Ek
1Güzellikgüzel-lik
2Başladıkbaş-la-dı-k
3Yazılıyaz--ı-lı
4Akrabaakraba
5Temizlikçitemiz-lik-çi
6Koşuyorkoş--uyor
7Bilgibil--gi
8Evimizdeev-imiz-de
9Öğrencileröğren--ci-ler
10Günlergün-ler
11Kitabımkitap-ım
12Pastacıpasta-cı
13Balıkçılarbalık-çı-lar
14Sevgisev--gi
15TürkçeTürk-çe
16Susadılarsu-sa-dı-lar
17Mektuplaşırızmektup-laş-ır-ız
18Parasızlıkpara-sız-lık
19Çözerimçöz--er-im
20Görüşmüşsüngör--üş-müş-sün
21Dışladımdış-la-dı-m
22Açıkaç--ık
23Üçerüç-er
24Helalleşhelal-leş-
25Sabahleyinsabah-leyin
26Bencilben-cil
27Kitaplıkkitap-lık
28Bakıcıbak--ıcı
29Canlıcan-lı
30Sula-su-la-

 

Yorum Yap

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.